Význam slova úvaha

úvaha význam, synonymá a skloňovanie

úvaha -y úvah ž.

1. myšlienkový postup zvažujúci dôvody na zaujatie stanoviska, uvažovanie, premýšľanie: rozumová, teoretická úvaha, úvaha o zmysle života; dospieť k niečomu po dôkladnej, zrelej úvahe2. štylistický útvar v ktorom autor vyslovuje vlastné názory na vec: literárna úvaha, písať úvahy do novín• vziať niečo do úvahy, brať niečo do úvahy - uvažovať o niečom
• to (ne)prichádza do úvahy - s tým (ne)treba rátať

úvahový prídavné meno
Úvaha je slohový útvar, ktorý patrí k najnáročnejším a v ktorom sa autor zamýšľa nad mravnými, spoločenskými, vedeckými, umeleckými problémami alebo javmi. V úvahe sa prejavuje zrelosť autora a jeho pohľad na svet, vzdelanie a skúsenosti. Autor v úvahe zaujíma postoj k spoločenským a filozofickým problémom, pre napísanie dobrej úvahy musí byť s problémom dobre oboznámený.

Členenie úvahy

Úvahu členíme na úvod, jadro a záver, ktoré nemajú výrazný predeľ ako pri výklade.

 • Úvod – vzbudenie záujmu o daný problém

  vychádza z určitých faktov, ktoré vychádzajú z všeobecného problému. Na začiatku úvahy môže byť otázka.

 • Jadro – rozoberá a vysvetľuje

  hodnotenie faktov, autor zaujíma svoj postoj k problému

 • Záver – konečné autorovo stanovisko

  autor dokazuje, argumentuje a vyvodzuje závery alebo necháva problém otvorený

Hlavné znaky úvahy

 1. subjektívny prístup autora
 2. hodnotenie danej problematiky, zdôraznenie plusov a mínusov
 3. presviedčanie
 4. citovanie alebo parafrázovanie
 5. kompozícia úvahy môže byť voľnejšia
 6. objavujú sa obrazné pomenovania a expresívne vyjadrovanie

Úvaha ako slohový útvar využíva rôzne slohové postupy, ide o hybridizáciu štýlov. Prelínajú sa v nej prvky náučného štýlu, umeleckého, publicistického, ale aj rečníckeho štýlu.

Rozdiel medzi úvahou a výkladom

Úvaha

subjektívny prístup

s emocionálnym zaujatím

úvaha hodnotí

nepresné členenie – prepojený úvod a záver

nepotrebnosť presných údajov

voľná citácia

umelecký, publicistický, náučný, rečnícky štýl

Výklad

objektívny prístup

bez emocionálneho zaujatia

výklad vysvetľuje a poúča

jasné členenie na úvod, jadro, záver

presnosť údajov a čísel

presná citácia

náučný štýl

Aký je rozdiel medzi úvahou a esejou

Esej je v podstate úvaha napísaná živo a duchaplne, kde sa rozoberajú otázky na vyššej štylistickej a filozofickej úrovni. V eseji sa oveľa viac využívajú umelecké prostriedky, napr. matafory a epitetá.

Vyžaduje dostatok podporných tvrdení, svoj názor v nej nestačí len vyjadriť, treba ho aj zdôvodniť. Dôležitá je gramatika, formálna úpravu textu a pridržiavanie sa zvolenej témy. Esej si môžete do určitej miery prispôsobiť, to však neznamená, že môžete písať o čomkoľvek.

Musí byť jedinečnou vlastnou prácou, preštudovaná literatúra slúži len ako odrazový mostík pre vlastné názory, na záver je potrebné uviesť všetky použité zdroje.


úvaha synonymá

Synonymá slova úvaha v synonymickom slovníku:

úvaha
reflexia
rozprava
traktát
zahĺbenie


úvaha skloňovanie

Skloňovanie slova úvaha:

 
podstatné meno, ženský rod
jednotné číslo
množné číslo
(jedna) úvaha
(štyri) úvahy
(bez) úvahy
(bez) úvah
(k) úvahe
(k) úvahám
(vidím) úvahu
(vidím) úvahy
(o) úvahe
(o) úvahách
(s) úvahou
(s) úvahami
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*