Slová zo slovenského jazyka podľa písmena I

Význam slova iba

iba

I. spoj.A. i ibaže, iba čo priraď. vyjadruje odporovací vzťah obmedzením platnosti predchádzajúcej vety, len(že): bol mladý, iba majetok mu chýbal; vedel o tom dávno, ibaže doteraz mlčal; bola tma, iba čo lampy svietiliB. podraď. uvádza vetu1. časovú a) iba (čo) - už s významom predčasnosti, len (čo) - už: iba (čo) svitlo, už vstával b) iba keď (už) s významom súčasnosti alebo následnosti, len keď, až keď: vošiel (do triedy), iba keď (už) zvonilo c) iba keď s významom nečakaného zásahu do iného deja, len keď: pokojne kráča, iba keď padne pred neho kameň2. iba ak (by), ibaže (by) podmienkovú s významom obmedzenia na 1 možnosť, len ak (by): odísť nemôžeš, iba ak by si tu nocoval; dnes nemôžem, iba ak prídeš zajtraII. čast.1. zdôrazňuje platnosť výrazu vyjadrením jeho výlučnosti, obmedzením jeho platnosti, len, jedine: z toho budú iba hnevy, je iba kosť a koža, bolo iba desať hodín2. iba čo vyjadruje hodnotiaci postoj k vete, len čo: iba čo zbytočne klame, iba čo s ním čas tratí3. iba tak: povedať niečo iba tak nezáväzne; to nie je iba tak treba to brať vážne

Viac informácií… 

Význam slova idea

idea -ey D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) a L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) -ei mn. -ey ž.

1. myslená predstava o niečom, myšlienka, nápad; úmysel, plán: to je dobrá idea; fixná idea2. produkt myslenia odrážajúci vzťah ľudí k vonkajšiemu svetu, pojem, predstava: spoločenské, národné idey; idea rovnosti, idey revolúcie; filozofický výraz metafyzická podstata veci3. myšlienka (význ. 5): základná idea diela;ideový príd. k 2, 3: ideové prúdy; ideová náplň románu

ideovo, ideove prísl.

ideovosť -i ž.: ideovosť umenia

Viac informácií…