Slová zo slovenského jazyka - znak

Význam slova charakter

charakter -u m.mužský rod

1. súhrn psychických vlastností vytvárajúcich osobnosť, povaha: pevný charakter, mať dobrý, slabý charakter2. priama, statočná, čestná povaha: (ne)mať charakter; pren. priamy, statočný človek: vedúci je charakter3. súhrn charakteristických znakov veci, javu, povaha, ráz: spoločenský charakter výroby, politický charakter boja4. divadelná postava vyhraneného povahového typu;charakterový príd. k 1, 4: charakterové vlastnosti, chyby; charakterový herec

charakterovo, charakterove prísl.

Viac informácií… 

Význam slova povaha

povaha -y -váh ž.

1. súhrn vlastností ľudskej osobnosti, ktoré sú základom jej konania: mierna, prchká povaha; mať veselosť v povahe2. súhrn príznačných vlastností niečoho, charakter, ráz: protirečivá povaha javu, spoločenská povaha vedomia, povaha choroby;povahový príd. k 1: povahové črty, povahový typ

povahovo, povahove prísl.: povahovo labilný človek

Viac informácií… 

Význam slova profil

profil -u m.mužský rod

1. tvár zboku; pohľad zboku: mať zaujímavý profil; vidieť niekoho z profilu2. vonkajší obraz, silueta: profil budovy3. odborný výraz rez predmetom, terénom: profil rímsy, kanála, mosta; úzky profil i pren. výr. úsek s najnižšou kapacitou4. súbor vlastností, čŕt: morálny, pracovný profil človeka;profilový príd.
1. k 1-4: profilový portrét; profilové členenie; profilový rez; profilový medailón2. vyprofilovaný, vyhranený, vzorový: je to naša profilová fakulta3. charakteristický pre niečí (osobnostný a pod.) profil (význ. 4), vyznačujúci niekoho z hľadiska jeho (osobnostného a pod.) profilu (význ. 4): je to jeho profilová publikácia, profilové dielo

Viac informácií…