Slová zo slovenského jazyka - stanoviť

Význam slova označiť

označiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. urobiť značku, poznačiť, vyznačiť: označiť si niečo ceruzou; (ne)označené priecestie; označiť ovce označkovať2. určiť: označiť vinníka, ísť na označené miesto3. vyhlásiť, nazvať: označiť knihu za najlepšiu v roku, označiť niečo za žart; označiť sa za priateľa;nedok. označovať
1. k 1-32. značiť, znamenať; vyjadrovať: termínom rasa sa označuje plemeno

Viac informácií… 

Význam slova povedať

povedať -vie -vedia -vedz! dok.sloveso dokonavého vidu

1. vyjadriť slovami, rečou: povedať pravdu, svoj názor; povedz, čo si včera robil; ako sa to povie po anglicky? ťažko povedať, čo mu vlastne je; pren. srdce mu povedalo, že je to ona2. vysloviť názor, zaujať stanovisko: čo na to povieš (ako odborník)?3. predniesť (význ. 1): povedať prípitok, reč4. prezradiť (význ. 1): povedal to na mňa otcovi5. určiť, stanoviť: povedať cenu6. povedať si dohovoriť sa, dohodnúť sa: povedali si, že pôjdu spolu7. pomenovať, nazvať: prvý raz mu povedal: otec8. hovorový výraz expresívny výraz (ne)povedz(te)! v plat. častica nadväzuje na kontext a vyjadruje prekvapenie: nepovedz, už je doma?• (niečo urobiť,) len aby sa nepovedalo povrchne, naoko; nepovedal ani pol slova celkom nič; povedať niekomu niečo do očí priamo, otvorene; povedať niečo na pol úst, cez zuby nedbanlivo, neochotne; nikdy by som to o tebe nebol povedal nečakal som to od teba; povedať posledné slovo definitívne sa rozhodnúť; ani by som nepovedal nemyslím, že je to tak; dať si povedať uznať; nemať čo povedať nemať argumenty; nemajú si čo povedať nemajú spoločné záujmy; čo nepovedzte! výraz prekvapenia; povedať niečo po lopate priamo; povedz pravdu, prebiješ si hlavu pravda sa ťažko presadzuje

Viac informácií… 

Význam slova predpísať

predpísať -še -šu dok.sloveso dokonavého vidu

1. predpisom nariadiť, prikázať: predpísať žiakom povinné čítanie, predpísaný termín2. určiť ako liek, naordinovať: predpísať lieky proti kašľu3. napísať ako vzor: predpísať žiakom písmená do písanky;nedok. predpisovať

Viac informácií… 

Význam slova prideliť

prideliť -ľ! dok.sloveso dokonavého vidu

1. dať, uložiť ako úlohu, povinnosť: prideliť robotníkom prácu2. dať do vlastníctva, do užívania: prideliť byt3. určiť, zaradiť do funkcie, na úlohu: prideliť ďalšieho pracovníka na nový úsek;nedok. prideľovať

Viac informácií… 

Význam slova rozkázať

rozkázať -že -žu dok.sloveso dokonavého vidu

1. dať rozkaz, nariadiť, prikázať: rozkázal mu prísť, aby prišiel; urob, čo som ti rozkázal! pren. srdcu nemožno rozkázať cit ťažko ovládnuť vôľou2. objednať (význ. 1): rozkázať si dve pivá, večeru;nedok. rozkazovať

Viac informácií… 

Význam slova určiť

určiť urč/-i! dok.sloveso dokonavého vidu

1. vopred rozhodnúť o niečom alebo o niekom, urobiť záver: určiť ceny, poradie, určiť termín odchodu; určiť zostavu mužstva; určiť veliteľov, vedúcich skupín ustanoviť2. zamerať na istý cieľ: film je určený mládeži; zrno určené na siatie3. uvažovaním, skúmaním zistiť: určiť počet, polohu niečoho, určiť krvnú skupinu, určiť svetové strany; odb.: určiť rastlinu, živočícha; trojuholník je jednoznačne určený troma stranami;nedok. určovať

Viac informácií… 

Význam slova ustanoviť

ustanoviť dok.sloveso dokonavého vidu

1. (úradne a pod.) určiť, ustáliť, stanoviť: ustanoviť predbežný termín (zasadania)2. inštitucionálne, organizačne utvoriť, vymenovať: ustanoviť vládu, ustanoviť (masovú, záujmovú) organizáciu založiť3. poveriť funkciou, vymenovať: ustanoviť nástupcu, obhajcu, poručníka;nedok. ustanovovať
- ustanoviť sa vzniknúť, utvoriť sa: nová vláda sa ustanovila, ustanovil sa prípravný výbor

nedok. ustanovovať sa

Viac informácií…