Slová zo slovenského jazyka - získať

Význam slova dosiahnuť

dosiahnuť -e -u -hol dok.sloveso dokonavého vidu

1. dočiahnuť: dosiahnuť na skriňu, dosiahnuť (na) jablká palicou2. chôdzou a pod. sa dostať (k cieľu): výletníci dosiahli vrchol kopca3. zaujať istý priestor, mať dosah po istú hranicu, dočiahnuť: doska dosiahne po plafón; jeho vplyv k nám nedosiahne4. (vývinom) sa dostať k istej úrovni, hranici a pod.: dosiahnuť vysoký vek, dosiahnuť vysokú úroveň5. úsilím, prácou nadobudnúť, získať: dosiahnuť vytýčený cieľ;nedok. dosahovať

Viac informácií… 

Význam slova nadobudnúť

nadobudnúť -e -ú -dol dok.sloveso dokonavého vidu

stať sa majiteľom, nositeľom a pod. niečoho, získať, zadovážiť si: nadobudnúť majetok, vzdelanie, istotu; nadobudnúť si nové šaty
? nadobudnúť platnosť začať platiť; nadobudnúť účinnosť začať byť účinný: zákon nadobudne účinnosť 1. 1. 1998

nedok. nadobúdať, nadobúda

Viac informácií… 

Význam slova poraziť

poraziť dok.sloveso dokonavého vidu

1. zvíťaziť nad niekým v boji, v súťaži, premôcť: poraziť nepriateľa, poraziť súpera na body; poraziť niekoho na hlavu úplne2. hovorový výraz neos. porazilo ho dostal porážku (význ. 2): porazilo ju na pravý bok; leží porazený• išlo, mohlo, malo ho poraziť, skoro ho porazilo (od zlosti, závisti a pod.) veľmi sa zlostil, závidel a pod.; to je do porazenia, na porazenie vyvoláva zlosť; expresívny výraz bodaj ťa, aby ťa porazilo zakliatie

nedok. k 1 porážať, poráža

Viac informácií… 

Význam slova premôcť

premôcť -môže -môžu -mohol -možený dok.sloveso dokonavého vidu

1. silou prekonať, poraziť (v boji, v stretnutí): premôcť nepriateľa, súpera2. nadobudnúť prevahu nad niekým, niečím, prekonať: premôcť niekoho bystrosťou3. vôľou potlačiť city, telesné stavy a pod, prekonať: premôcť zvedavosť, hnev, slzy; premôcť predsudky4. (o citoch, telesných stavoch a pod.) nadobudnúť u niekoho prevahu, opanovať, ovládnuť, preniknúť: premohla ho radosť; spánok ju premohol, únava ho premohla5. zried. zvládnuť, zdolať: premôcť celý obed;nedok. premáhať, premáha
- premôcť sa vôľou potlačiť city, telesné stavy, opanovať sa, ovládnuť sa: bolo mu do zúfania, no premohol sa; kričal od bolesti, nevedel sa premôcť

nedok. premáhať sa

Viac informácií… 

Význam slova vyhrať

vyhrať -á -tý/-ný dok.sloveso dokonavého vidu

1. získať víťazstvo, úspech v hre, zápolení, spore a pod, opozitumslovo opačného významu prehrať: vyhrať bitku, preteky, proces, vyhrať vo voľbách; hovorový výraz ešte si nevyhral! nedosiahol želaný stav2. získať ako výhru (význ. 2): vyhrať putovný pohár, vyhrať prvú cenu (v športke);nedok. vyhrávať, vyhráva
1. k 1, 2: vyhrávať v polčase2. dlho, s chuťou, vervou a pod. hrať: vyhrávať na harmonike; celý deň vyhráva rádio• žart. cigáni mu v bruchu vyhrávajú je hladný

Viac informácií… 

Význam slova vyčerpať

vyčerpať dok.sloveso dokonavého vidu

1. čerpaním odstrániť, odčerpať (význ. 2): vyčerpať vodu z nádrže2. čerpaním spotrebovať, minúť: vyčerpať všetky zásoby, sily3. zbaviť síl, vysiliť: námaha ho vyčerpala; úplné vyčerpanie organizmu4. celkom spracovať, obsiahnuť: vyčerpať problém, vyčerpať všetky body programu;nedok. vyčerpávať, vyčerpáva
- vyčerpať sa
1. čerpaním sa spotrebovať: prostriedky sa vyčerpali2. námahou sa zbaviť síl, vysiliť sa: vyčerpať sa z posledných síl, nervovo sa vyčerpať;nedok. vyčerpávať sa

Viac informácií… 

Význam slova zarobiť

zarobiť dok.sloveso dokonavého vidu

1. získať peniaze za nejakú prácu: zarobiť (si) na živobytie, zarobiť tisícku; tvrdo zarobené peniaze; vo firme zarobí veľa2. dosiahnuť zisk (význ. 2) obyčajne na niečí úkor, opozitumslovo opačného významu prerobiť: zarobiť na turistoch, na obchode3. zmiešaním zložiek pripraviť: zarobiť sadru, farbu, kvások; zarobiť (cesto) na koláče• nezarobiť (si) ani na slanú vodu

nedok. zarábať, zarába

Viac informácií… 

Význam slova zohnať

zohnať -ženie -ženú dok.sloveso dokonavého vidu

1. odohnať, zahnať smerom dolu alebo preč: zohnať deti z pôjda, zohnať niekoho z postele2. hnaním sústrediť, zhromaždiť: zohnať rozlezené stádo, zohnať ľudí na jedno miesto3. hovorový výraz zaobstarať, obstarať, zadovážiť, zaopatriť: zohnať posilu, zohnať si literatúru;nedok. zháňať, zháňa
1. k 1-32. expresívny výraz bezcieľne chodiť, behať, lietať: deti zháňajú po lúke; nie je doma, stále kdesi zháňa- zohnať sa expresívny výraz náhle sa zhromaždiť, zbehnúť sa: zohnalo sa tam veľa zvedavcov

nedok. zháňať sa
1. k zohnať sa2. hovorový výraz usilovať sa zadovážiť, získať: zháňať sa za lístkami; (ne)zháňa sa za slávou

Viac informácií…