Slová zo slovenského jazyka podľa písmena S

Význam slova sa

sa bez N; G.Genitív, 2. pád (Koho? Čoho?) seba D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) si A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím sa L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) sebe I.Inštrumentál, 7. pád (S kým? S čím?) sebou, po predl. a pri dôraze D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) sebe A.Akuzatív, 4. pád (Koho? Čo?) pomôcka - vidím seba

I. zám. zvrat. zákl.1. označuje predmet totožný s pôvodcom deja: češe sa, pozerá sa pred zrkadlom, dá na seba čakať, má pred sebou ťažký deň, nedá si povedať; mne nekupuj, sebe kúp!2. pri živ. podmete v mn. označuje vzájomnosť, obapolnú činnosť: súrodenci sa majú radi, bijú sa, žiarlia na seba; želajú si zdravie, prisahali si vernosť, pristanú k sebe3. iba D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) vyjadruje prospech alebo neprospech (prospechový D): nájsť si dievča, zariadiť si byt, objednal im pivo a sebe malinovku4. iba D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) vyjadruje privlastňovanie (privl. D); svoj: hľadá si rodičov, roztrhol si košeľu5. iba D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) vyjadruje cit (etický D): nech si ide svojou cestou, zaspievať si (do vôle), užiť si sveta• prísť k sebe spamätať sa; byť (úplne) bez seba a) v bezvedomí b) rozrušený, zmätený; (zasa) sú v sebe hádajú sa, bijú sa a pod.
II. saA. ako samostatná tvarotvorná morféma je súčasťou1. zvrat. pasíva: hľadá sa vinník, tráva sa kosí v júni, televízia sa pozerá do noci; do omáčky sa pridá korenie má sa pridať2. neos. zvrat. tvaru osob. slovies: pracovalo sa od rána do noci, nakupuje sa v samoobsluhe; chodí sa po pravej strane má sa chodiťB. používa sa1. ako samostatná slovotvorná morféma na tvorenie zvrat. slovies s významom a) stavu alebo zmeny stavu: dovŕšiť sa, ochladiť sa, hnevať sa b) prejavovania sa nejakým: černieť sa, košatieť sa, strmieť sa c) pohybu: hodiť sa, valiť sa, niesť sa d) obrátenia deja na jeho pôvodcu: dať sa (do služieb), zjaviť sa, nájsť sa e) rozlične modifikujúcim význam pôvodného slovesa: držať sa, pustiť sa, prosiť sa, naťahovať sa f) neúmyselného deja: utopiť sa, zabiť sa (pri havárii), poraniť sa2. ako súčasť slovotvorného postupu v spoj. s predponou: nalietať sa, dočítať sa, prekopať sa, navečerať sa, rozhorieť sa, zahovoriť sa, vyzúriť sa3. ako samostatná slovná morféma (pri čisto zvrat. slovesách): báť sa, smiať sa, ujať sa, páčiť sa, ponosovať sa, usilovať sa, zaoberať sa, obšmietať saIII. si používa sa1. ako samostatná slovotvorná morféma na tvorenie zvrat. slovies: spomenúť si, vzdychnúť si, (vy)myslieť si, predstaviť si, poradiť si2. ako súčasť slovotvorného postupu v spoj. s predponou na tvorenie slovies s významom a) primeranej miery a intenzity deja: zarečniť si, zapochodovať si, zajesť si, zatancovať si b) uspokojivej, zväčša malej miery deja: pohundrať si, poplakať si, pospať si, postáť si, upiť si3. ako samostatná slovná morféma (pri čisto zvrat. slovesách): oddýchnuť si, predsavziať si, uvedomiť si, potrpieť si, všímať si, ťažkať si, trúfať siIV. sa častica hovorový výraz (v eliptických vetách) zdôrazňuje povzbudzovanie, výzvu do činnosti: sem sa, chlapci! nože sa do toho!

Viac informácií…