Slová zo slovenského jazyka - faktický

Význam slova neosobný

neosobný príd.

1. ktorý nemá osobný, subjektívny ráz: neosobný prístup k ľuďom; neosobná kritika všeobecná2. lingvistický výraz neosobné sloveso ktoré má iba tvar 3. os. jednotné číslo bez vzťahu k podmetu (napr. snežiť); neosobné mená neoznačujúce osoby;neosobne prísl.: neosobne hodnotiť

neosobnosť -i ž.: neosobnosť kritiky

Viac informácií… 

Význam slova neutrálny

neutrálny príd.

1. ktorý nenadŕža ani jednej (spornej) strane, nestranný: neutrálny štát, pozorovateľ, neutrálne územie, zostať neutrálnym2. ktorý nemá nápadné odlišnosti, bezpríznakový: neutrálne (farebné) pozadie, štylisticky neutrálne slovo; termín z chémie ktorý nemá vlastnosti kyseliny ani zásady: neutrálne roztoky;neutrálne prísl.: prejaviť sa, tváriť sa neutrálne

neutrálnosť -i ž. neutralita

Viac informácií… 

Význam slova objektívny

objektívny príd.

1. jestvujúci nezávisle od subjektívneho vedomia, skutočný, faktický, opozitumslovo opačného významu subjektívny: objektívny činiteľ, svet, zákon, objektívne podmienky2. nezaujatý, nestranný, opozitumslovo opačného významu subjektívny: objektívny rozhodca, objektívny divák, učiteľ;objektívne prísl.: objektívne jestvovať; objektívne posúdiť

objektívnosť -i ž.

Viac informácií…