Slová zo slovenského jazyka - význam

Význam slova cena

cena -y cien ž.

1. hodnota tovaru vyjadrená v peniazoch: cena tovaru, potravín; vysoké, nízke ceny; režijná, úradná cena; ceny klesajú, stúpajú; zvýšenie, zníženie cien; predať, kúpiť pod cenu2. vlastná hodnota, význam, dôležitosť: historická, umelecká cena; cena práce, človeka; nemať cenu, ceny3. odmena (v súťaži a pod.): prvá cena, odmeniť cenou, získať cenu, vypísať cenu; laureát Nobelovej ceny4. športová trofej; súťaž o ňu: Veľká cena Bratislavy• za každú cenu; za nijakú cenu za nič na svete; to nemá cenu je to zbytočné; i za cenu života i keby sa mal obetovať život

za cenu predl. s G.Genitív, 2. pád (Koho? Čoho?) vyjadruje podmienku: udržať sa za cenu kompromisu

cenový príd. k 1: cenový úrad, cenová politika, cenová hladina

cenovo, cenove prísl.: cenovo prístupný

Viac informácií… 

Význam slova charakter

charakter -u m.mužský rod

1. súhrn psychických vlastností vytvárajúcich osobnosť, povaha: pevný charakter, mať dobrý, slabý charakter2. priama, statočná, čestná povaha: (ne)mať charakter; pren. priamy, statočný človek: vedúci je charakter3. súhrn charakteristických znakov veci, javu, povaha, ráz: spoločenský charakter výroby, politický charakter boja4. divadelná postava vyhraneného povahového typu;charakterový príd. k 1, 4: charakterové vlastnosti, chyby; charakterový herec

charakterovo, charakterove prísl.

Viac informácií… 

Význam slova hodnota

hodnota -y -nôt ž.

1. cena (obyčajne v peniazoch): kúpna hodnota, hodnota peňazí, tovaru2. význam, dôležitosť: umelecká, vedecká, praktická hodnota niečoho3. úžitkovosť, osožnosť: výživná hodnota jedla4. niečo cenné; majetok (konkrétne i abstraktne): majetkové, kultúrne, sociálne hodnoty; ekonomický množstvo spoločensky potrebnej práce vynaloženej pri výr. tovaru: zákon hodnoty;hodnotový príd.: hodnotový systém

Viac informácií… 

Význam slova obsah

obsah -u m.mužský rod

1. čo vypĺňa vnútro niečoho, náplň: obsah vrecka, šálky; obsah čreva2. veľkosť ohraničenej plochy alebo priestoru: kubický, plošný obsah3. výskyt, množstvo niečoho v niečom: obsah železa v krvi, obsah vitamínov v jedle4. význam, hlavná idea (jazykového prejavu, umeleckého diela): obsah listu, prednášky, piesne; obsah obrazu, symfónie; vyrozprávať obsah románu, filmu skrátený dej5. zoznam kapitol, tém a pod. v knihe s uvedením príslušnej strany;obsahový príd.: obsahová zložka; obsahová stránka diela

obsahovo, obsahove prísl.: obsahovo závažný

obsahovosť -i ž.: obsahovosť hudby

Viac informácií… 

Význam slova povaha

povaha -y -váh ž.

1. súhrn vlastností ľudskej osobnosti, ktoré sú základom jej konania: mierna, prchká povaha; mať veselosť v povahe2. súhrn príznačných vlastností niečoho, charakter, ráz: protirečivá povaha javu, spoločenská povaha vedomia, povaha choroby;povahový príd. k 1: povahové črty, povahový typ

povahovo, povahove prísl.: povahovo labilný človek

Viac informácií… 

Význam slova profil

profil -u m.mužský rod

1. tvár zboku; pohľad zboku: mať zaujímavý profil; vidieť niekoho z profilu2. vonkajší obraz, silueta: profil budovy3. odborný výraz rez predmetom, terénom: profil rímsy, kanála, mosta; úzky profil i pren. výr. úsek s najnižšou kapacitou4. súbor vlastností, čŕt: morálny, pracovný profil človeka;profilový príd.
1. k 1-4: profilový portrét; profilové členenie; profilový rez; profilový medailón2. vyprofilovaný, vyhranený, vzorový: je to naša profilová fakulta3. charakteristický pre niečí (osobnostný a pod.) profil (význ. 4), vyznačujúci niekoho z hľadiska jeho (osobnostného a pod.) profilu (význ. 4): je to jeho profilová publikácia, profilové dielo

Viac informácií…