Slová zo slovenského jazyka - večný

Význam slova neosobný

neosobný príd.

1. ktorý nemá osobný, subjektívny ráz: neosobný prístup k ľuďom; neosobná kritika všeobecná2. lingvistický výraz neosobné sloveso ktoré má iba tvar 3. os. jednotné číslo bez vzťahu k podmetu (napr. snežiť); neosobné mená neoznačujúce osoby;neosobne prísl.: neosobne hodnotiť

neosobnosť -i ž.: neosobnosť kritiky

Viac informácií… 

Význam slova neutrálny

neutrálny príd.

1. ktorý nenadŕža ani jednej (spornej) strane, nestranný: neutrálny štát, pozorovateľ, neutrálne územie, zostať neutrálnym2. ktorý nemá nápadné odlišnosti, bezpríznakový: neutrálne (farebné) pozadie, štylisticky neutrálne slovo; termín z chémie ktorý nemá vlastnosti kyseliny ani zásady: neutrálne roztoky;neutrálne prísl.: prejaviť sa, tváriť sa neutrálne

neutrálnosť -i ž. neutralita

Viac informácií… 

Význam slova objektívny

objektívny príd.

1. jestvujúci nezávisle od subjektívneho vedomia, skutočný, faktický, opozitumslovo opačného významu subjektívny: objektívny činiteľ, svet, zákon, objektívne podmienky2. nezaujatý, nestranný, opozitumslovo opačného významu subjektívny: objektívny rozhodca, objektívny divák, učiteľ;objektívne prísl.: objektívne jestvovať; objektívne posúdiť

objektívnosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova súvislý

súvislý príd.

1. tvoriaci celok, neprerušený, jednoliaty: súvislá čiara, súvislý rad domov2. majúci vnútorný zmysel, plynulý, neprerušený: súvislá veta, reč, súvislý text;súvislo, súvisle prísl.: súvislo rozprávať

súvislosť -i ž.
1. k súvislý: súvislosť čiary2. súvis, spojitosť, zviazanosť, spätosť: priama, príčinná, významová súvislosť; hľadať, nájsť súvislosť medzi javmi; v iných súvislostiach;v súvislosti s predl. s I.Inštrumentál, 7. pád (S kým? S čím?): v súvislosti s parlamentnými voľbami

Viac informácií…