Slová zo slovenského jazyka - úplný

Význam slova absolútny

absolútny príd.

1. nepodmienený, nezávislý, opozitumslovo opačného významu relatívny: absolútna väčšina nadpolovičná; filozofický výraz absolútna pravda; výraz z fyziky absolútny bod mrazu; zemepisný termín absolútna výška nadmorská2. úplný, dokonalý, stopercentný: absolútny pokoj, absolútna istota; absolútny sluch; termín z chémie absolútny lieh stopercentný alkohol3. neobmedzený: absolútna moc;absolútne prísl.
1. nezávisle, zvrchovane, suverénne; neobmedzene: vládnuť absolútne2. hovorový výraz úplne, stopercentne, vôbec: to je absolútne vylúčené; absolútne bezpečný;absolútnosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova celkový

celkový príd.

1. týkajúci sa celku; úhrnný, opozitumslovo opačného významu čiastočný: celková plocha, váha, hmotnosť; celková hodnota, celková situácia, úroveň; celkový pokrok; celkové vyšetrenie pacienta, opozitumslovo opačného významu miestne2. zameraný na celok (nie na jednotlivosti, podrobnosti), opozitumslovo opačného významu čiastkový: celkový stav, dojem, pohľad; celkové vedomosti všeobecné;celkove, celkovo prísl.
1. vcelku, úhrnom, dovedna: celkove treba zaplatiť...2. úplne, zo všetkých stránok: stav chorého sa celkove zlepšil3. zhruba, približne: výpočet celkovo vyhovuje

Viac informácií… 

Význam slova celý

celý

I. príd.1. úplný vo všetkých častiach, všetok, opozitumslovo opačného významu čiastočný: celý svet, celé ľudstvo, celá Európa; celý národ všetci jeho príslušníci; celé mesto, celý život; matematický výraz celé číslo, opozitumslovo opačného významu desatinné, zlomok; výraz z oblasti hudby: celý tón interval veľkej sekundy; celá nota2. (o jednotlivine) ktorý je v celku, celistvý, neporušený: pohár ostal celý; celý chlieb nenačatý; celé šaty v 1 kuse; expresívny výraz vrátil sa celý nič sa mu nestalo3. expresívny výraz vyjadruje veľkú mieru vlastností, javov, procesov a pod.: je celý bledý, šťastný, celý premočený, celý sa trasie; celá hŕba, kopa veľa; to je celý román napínavý príbeh ako v románe; je z neho už celý muž už je (telesne) vyspelý; celých desať rokov plných; trvá to celú večnosť veľmi dlho; celý čas sa nevidíme• z celého srdca vrúcne, úprimne; robí z celej sily koľko vládze; (kričať) z celého hrdla, na celé hrdlo veľmi hlasno; (prehrať) na celej čiare úplne; smiať sa na celé kolo veľmi hlasno; aby bol aj vlk sýty, aj baran celý; to je celý otec, celá mater je mu, jej veľmi podobný; byť celý bez seba, preč veľmi rozrušený; to je celý on je to preňho charakteristické; to je to celé v tom je hlavná príčina

celosť -i ž.
II. celá ž. celé číslo: jedna celosť dve desatiny 1,2; nula celých päť desatín 0,5

Viac informácií… 

Význam slova nezávislý

nezávislý príd.

ktorý nie je v stave závislosti, samostatný (význ. 3), slobodný: nezávislý štát suverénny; žena finančne nezávislá od muža; gramatický termín nezávislý vetný člen nadradený

nezávisle prísl.: nezávisle od podmienok

nezávislosť -i ž.: politická, štátna nezávislosť; nezávislosť od cudzej mocnosti

Viac informácií…