Slová zo slovenského jazyka - úplný

Význam slova absolútny

absolútny príd.

1. nepodmienený, nezávislý, opozitum relatívny: absolútna väčšina nadpolovičná; filozofický výraz absolútna pravda; výraz z fyziky absolútny bod mrazu; zemepisný termín absolútna výška nadmorská2. úplný, dokonalý, stopercentný: absolútny pokoj, absolútna istota; absolútny sluch; termín z chémie absolútny lieh stopercentný alkohol

Viac informácií… 

Význam slova celkový

celkový príd.

1. týkajúci sa celku; úhrnný, opozitum čiastočný: celková plocha, váha, hmotnosť; celková hodnota, celková situácia, úroveň; celkový pokrok; celkové vyšetrenie pacienta, opozitum miestne2. zameraný na celok (nie na jednotlivosti, podrobnosti), opozitum čiastkový: celkový stav, dojem, pohľad; celkové vedomosti všeobecné;

Viac informácií… 

Význam slova celý

celý

I. príd.1. úplný vo všetkých častiach, všetok, opozitum čiastočný: celý svet, celé ľudstvo, celá Európa; celý národ všetci jeho príslušníci; celé mesto, celý život; matematický výraz celé číslo, opozitum desatinné, zlomok; výraz z oblasti hudby: celý tón interval veľkej sekundy; celá nota

Viac informácií…