Slová zo slovenského jazyka - riadny

Význam slova dobrý

dobrý

I. lepší príd.1. spĺňajúci mravné normy, poriadny, statočný, spravodlivý, čestný; svedčiaci o takej vlastnosti, opozitumslovo opačného významu zlý: stať sa dobrým človekom; bojovať za lepší svet; dobrý skutok, úmysel2. spĺňajúci odborné, pracovné, spoločenské a pod. požiadavky, súci, opravdivý, opozitumslovo opačného významu zlý: dobrý pracovník, žiak, dobrý prospech; dievča z dobrej rodiny3. spĺňajúci požiadavky akosti, kvalitný, hodnotný, opozitumslovo opačného významu zlý: podať dobrý výkon; dobré víno, dobrý sluch; dobrá pôda úrodná; dobrá kniha4. bezchybný, presný, správny, náležitý, opozitumslovo opačného významu zlý: dobrý výsledok, výpočet, dobrá kópia5. láskavý, vľúdny, prívetivý, dobrotivý, milý, opozitumslovo opačného významu zlý: byť k deťom dobrý; dobré slovo, zaobchádzanie; buď(te) taký dobrý prosím ťa (vás)6. priaznivý, príjemný, radostný, opozitumslovo opačného významu zlý: mať dobrý pocit, dojem; dobrý znak, dobrá novina; (želať niekomu) dobrý deň, dobrú chuť7. majúci pozitívny zmysel, hodnotu a pod, pravý, naozajstný, opozitumslovo opačného významu zlý: bol to môj dobrý známy; dobré priateľstvo; v dobrom zmysle slova8. užitočný, osožný, prospešný, vhodný, výhodný, opozitumslovo opačného významu zlý: dobrá myšlienka, dobré miesto, dobrý zárobok; na to mu bol dobrý, aby ...; na čo je to dobré? to nemá zmysel9. iba 1. st. prekračujúci danú mieru, poriadny: stáť dobrú hodinu; mať za sebou dobrý kus cesty• mať dobrý nos správne tušiť niečo; je to na dobrej ceste úspešne sa vyvíja; priviesť niekoho na dobrú cestu napraviť ho; mať dobré meno, dobrý zvuk byť známy v pozitívnom zmysle; mať u niekoho dobré oko získať si niečiu náklonnosť; byť v najlepších rokoch stredného veku; expresívny výraz je to dobrý vták, vtáčik, dobrý kvietok má zlú povesť; byť v dobrých rukách mať správnu opateru; robiť si z niekoho dobrý deň posmievať sa niekomu; niečo patrí k dobrému tónu je bežné
II. dobrý m.mužský rod 3. st. prospechu v škol. klasifikácii, trojka; veľmi dobrý 2. st. tejto klasifikácie

Viac informácií… 

Význam slova náležitý

náležitý príd.

taký, aký má byť, primeraný, príslušný, správny: náležitý postup, náležitý tvar slova, náležitá pozornosť

náležite prísl.

náležitosť -i ž.
1. iba jednotné číslo k náležitý: náležitosť postupu2. potrebná, príslušná vec: zariadenie so všetkými náležitosťami

Viac informácií… 

Význam slova poriadny

poriadny príd.

1. ktorý dbá na poriadok, poriadkumilovný: poriadna gazdiná, poriadny žiak2. statočný, slušný, usporiadaný: poriadne dievča, viesť poriadny život3. hovorový výraz riadny, náležitý, primeraný: mať poriadny byt, nemá preňho poriadneho slova4. expresívny výraz veľký, značný, riadny: poriadny kus chleba, bola už poriadna tma;poriadne prísl.: poriadne sa správať, obliekať, prísť poriadne neskoro

poriadnosť -i ž.

Viac informácií… 

Význam slova správny

správny príd.

1. vystihujúci skutočnosť, zodpovedajúci skutočnosti, presný: správny výpočet2. taký, aký má byť, zodpovedajúci potrebe, situácii, náležitý, riadny: správny postup, smer, správna výživa; správna výslovnosť spisovná; to je správne!• chytiť niečo za správny koniec dobre postupovať

správne
I. prísl.: správne sa vyjadrovať; (veľmi, celkom) správne!správnosť -i ž.: jazyková správnosť zhoda s normou; za správnosť vyhotovenia (zodpovedá) formula na listinách; matematický výraz skúška správnosti
II. správne častica vyjadruje súhlas, dobre, tak je, áno

Viac informácií…