Význam slova byť

byť význam, synonymá a skloňovanie

byť

som si je (v plnom význ. „jestvovať“ i jest(o)), sme ste sú; zápor nie som nie si nie je (v plnom význ. „jestvovať“ i niet(o) obyčajne s G), nie sme nie ste nie sú; subštandardný výraz neni (sme...); buď(me)! súc; bude; bol nedok., zried. i dok. používa sa
I. v plnom význame1. jestvovať, existovať, žiť, vyskytovať sa; byť naporúdzi: bol raz jeden kráľ; Boh je, bohovia nie sú; komu niet rady, tomu niet pomoci; vínka jesto dosť; sú pomaranče možno ich kúpiť; sú ľudia, čo (ktorí)...; boli časy, keď ...; je (niet) o čom hovoriť; nebolo kam vkročiť2. konať sa, uskutočňovať sa, diať sa, stávať sa: bude porada; bolo to v zime3. zdržiavať sa, byť prítomný niekde; zájsť niekam s istým cieľom: otec nie je doma; boli sme na návšteve; muž bol stále s ňou; bola na tráve žať trávu; bol kosiť; bol v hore po drevo4. stáť, ležať, byť položený, postavený, mať miesto, nachodiť sa niekde: kniha je na stole, víno je v pivnici, kabát je v skrini, auto je v garáži5. pochádzať (odniekiaľ): bol, je z Kysúc6. značiť, znamenať, mať význam; rovnať sa, byť totožný: tisíc korún je pre mňa veľa; kritika nie je odsúdenie; to jest (skratka t. j.) to značí7. v budúcom čase (čo, čoho) hovorový výraz chcieť, želať si: budeš žinčice? nebudeš večeru?• nebyť toho, jeho keby nebolo (vyjadruje podmienku); niet mu, nebolo mu páru; niet nad niečo, niekoho neexistuje nič lepšie, nik lepší, usilovnejší a pod.; čo by čo bolo nech sa deje, stane čokoľvek; to by bolo, aby ... nesmie sa to stať
II. vo funkcii modálneho slovesa musieť, mať (s neurč.), neos. treba: nebolo mu tam ísť, bolo sa nám vrátiťIII. ako spona v spojení s plnovýznamovým menom, slovesom, príslovkouA. v dvojčlenných vetách pri výrazoch, ktorými vyjadruje a) totožnosť, rovnakosť, zaradenie do vyššej kategórie, príslušnosť k niečomu a pod.: ceruzka je nástroj na písanie, Rača je súčasť (súčasťou) Bratislavy, dva a tri je päť, tvár je, bola samá chrasta, krava je párnokopytník, chce byť letcom, kniha je tvoja b) hodnotenie: kniha je najlepší priateľ, vedúci je dobrák, dobrého srdca c) vlastnosti a stavy podmetu: lúka je zelená, brat je chorý, nervózny, pečivo je rozličných tvarov d) stav ako výsledok procesu (s trpným príč.): izba je, bude uprataná, matka je znechutená e) rozličné okolnosti: kvety sú pre teba, je nás päť; mlieko je po dve koruny predáva sa; práčka je na nezaplatenieB. v jednočlenných vetách pri výrazoch, ktorými vyjadruje a) telesné alebo duševné pocity, stavy v prírode a v prostredí: je mi teplo, dobre, do plaču; je tu na nevydržanie; dnes bude jasno, v dolinách je hmla, hmlisto b) stav ako výsledok procesu (s trpným príč.): je, bolo uvarené, je, bude zaoblačené c) hodnotenie: s tebou je ťažko, kríž, bieda d) možnosť alebo potrebu: bolo, bude, bolo by treba, načim; bolo cítiť, badať, počuť, bolo vidno• už je po ňom, už je tam zomrel; je po radosti pominula sa; je po paráde vec sa skončila, vybavila; nebude, nebolo by od veci patrí sa, patrilo by sa
IV. ako formálne sloveso, ktoré tvorí významový celok s pripojeným podstatným menom (v predložkových pádoch) alebo iným slovným druhom: byť v súlade zhodovať sa; byť na osoh (prospech) osožiť; byť na prekážku prekážať; byť v styku stýkať saV. ako samostatná morféma (pomocné sloveso) v zložených slovesných tvaroch: viedol som, budem viesť, viedol by som; je, bude vedený; bolo povedané;opak. bývať, bývavať -a: večer bývam doma, na svadbách býva u nás veselo

byť synonymá

Synonymá slova byť v synonymickom slovníku:

byť
existovať
žiť


byť skloňovanie

Časovanie slova byť:

nedokonavé sloveso
(ja) som
(ty) si
(on, ona, ono) je
(my) sme
(vy) ste
(oni, ony)
(ja zajtra) budem
(ty) budeš
(on) bude
(my) budeme
(vy) budete
(oni) budú
(ja som, ty si, on) bol
(ona) bola
(ono) bolo
(oni, ony) boli
(ty) buď!
(my) buďme!
(vy) buďte!
(nejako) súc
  1. Helena Gašparová 4. júla 2020 o 6:47

    Prosím o určenie správnosti. Často počujem aj v médiách spojenie „budeme sa sústrediť“. Nemá to byť sústredíme sa, alebo budeme sa sústreďovať?

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*