Slová zo slovenského jazyka - existovať

Význam slova byť

byť

som si je (v plnom význ. „jestvovať“ i jest(o)), sme ste sú; zápor nie som nie si nie je (v plnom význ. „jestvovať“ i niet(o) obyčajne s G), nie sme nie ste nie sú; subštandardný výraz neni (sme...); buď(me)! súc; bude; bol nedok., zried. i dok. používa sa
I. v plnom význame

Viac informácií…