Slová zo slovenského jazyka - reflexia

Význam slova odraz

odraz -u m.

1. odrazenie (význ. 1, 4): odraz lopty, odrazom sa posunúť; odraz slnka na vode obraz; fyz.: uhol odrazu; odraz svetla, zvuku, rádiových vĺn2. prejav, výraz, obraz: dielo je verným odrazom jeho života; filozofický výraz ústredný pojem teórie poznania vyjadrujúci výsledok i proces vzájomného pôsobenia subjektu a objektu;

Viac informácií… 

Význam slova úvaha

úvaha -y úvah ž.

1. myšlienkový postup zvažujúci dôvody na zaujatie stanoviska, uvažovanie, premýšľanie: rozumová, teoretická úvaha, úvaha o zmysle života; dospieť k niečomu po dôkladnej, zrelej úvahe2. štylistický útvar v ktorom autor vyslovuje vlastné názory na vec: literárna úvaha, písať úvahy do novín

Viac informácií…