Rečnícky štýl

Rečnícky štýl je jeden z najstarších štýlov, používal sa už v antike. Je blízky k hovorovému, ale aj náučnému alebo publicistickému štýlu. Základnou charakteristikou je ústnosť. Má slovnú, vizuálnu a akustickú zložku, teda tempo, rytmus, melódia textu.
Znaky rečníckeho štýlu

 • kratšia prehľadnejšia kompozícia a štylizácia
 • je to štýl verejný
 • funkcia rečníckeho štýlu – zapôsobiť, presvedčiť k činnosti, pobaviť
 • používa jazykové prostriedky:
  • oslovenie
  • rečnícka otázka
  • zvolanie vety
  • opakovanie
  • synonyma
  • zápory
 • používa mimojazykové prostriedky
  • mimiku
  • gestikuláciu
  • proxemiku
  • posturiku
  • kineziku
  • haptiku

Žánre rečníckeho štýlu:

 1. persuazívne

  politická reč, súdna reč, kázeň

 2. náučné

  prednáška, referát, koreferát, diskusný príspevok

 3. príležitostné

  slávnostná reč, prihovor, prejav

Persuazívne žánre

Agitačno – propagačné prejavy a reči. Jazyk persuazívnych žánrov je približne taký ako jazyk publicistiky, ale je doplnený mimojazykovými prostriedkami (úsporné gestá, mimika, hlas). Uplatňuje sa bežná slovná zásoba, pretože adresát je široký.

Kompozícia: úvod je stručný, pretože prejav sa opiera o situáciu. V jadre je dôležité tematické členenie a logickosť v postupe. Záver je dlhší ako úvod, pretože v ňom sa zrozumiteľne urobia vývody z textu. Záverečné slová je potrebné formulovať jednoducho.

Náučné žánre

Náučné žánre majú didaktický zámer (informovať, poučiť), preto sú vecné a konkrétne. V úvode treba vysvetliť cieľ, funkciu a zámer prejavu. Jadro je výkladom o danej problematike, poúčaním, odôvodňovaním, argumentovaním. V závere sa zhrňuje obsah a naznačuje sa, ako využiť poznatky pre teóriu a prax.

Príležitostné žánre

Príležitostné žánre sú viac-menej patetické, jazyk je nadnesený. Kým príhovory sú krátke, prejavy sú dlhšie, slávnostné. V príležitostných žánroch sa nič nevysvetľuje. Adresát a predmet prejavu je známy, prejav je emocionálnejší, môže byť doplnený citátmi, veršami. Kompozícia je jednoduchá. Prvá veta je úvodom a posledná záverom. Pre úspešnosť každého prejavu je dôležitý úvod a záver. Dobrý rečník ich povie naspamäť. S úvodom súvisí aj oslovenie. V kompozícii jadra je dôraz na vecnom odôvodňovaní a dokazovaní. Má byť nadväzné a postupné, názorné.


Rečnícky prejav

 • úlohou rečníckeho prejavu je presne informovať a presvedčiť publikum
 • rétorika znamená vedieť sa vyjadrovať (múdro, spisovne a správne vyberať slová)Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*