Menné kategórie

Menné gramatické kategórie sú gramatické vlastnosti, ktoré majú podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky.

A sú to:

 • ROD (v mužskom rode sa určuje aj životnosť a neživotnosť)
 • ČÍSLO
 • PÁD(pri prídavných menách sa určuje aj stupeň)ROD

MUŽSKÝ (napr. strom, chlap, pes, pekný, ten, tretí)
Pri mužskom rode sa určuje životnosť a neživotnosť podstatných mien, ktoré pomenúvajú osoby (napr. rezbár, žiak, Fero) alebo pri zvieracích podstatných menách, ktoré sú súčasťami personifikácií (napr. vulgárne – Tí psi ma zradili.).

ŽENSKÝ ( napr. žena, ulica, hus, milá, taká, piata)
Prirodzené rody, t.j. zvyčajne odrážajú realitu, pohlavie, ale v niektorých slovách sa uplatňuje gramatický rod, napr. dievča, knieža

STREDNÝ (napr. more, psíča, dieťa, drahé, to, deviate)
Gramatický rod neodráža realitu, t.j. slová sa k nemu priradili na základe spoločenskej dohody v priebehu vývinu jazyka.

Pri pomnožných podstatných menách sa rozlišuje rod podľa tvaru v N, G, alebo D, napr. kúpele -stroje, od huslí – od dlaní.

ČÍSLO

 • Jednotné (singulár) – jedna vec (napr. kvet, kniha)
 • Množné (plurál) – viac vecí (napr. kvety, knihy)

Jednotné aj množné číslo odrážajú realitu.

PÁD

– vyjadruje vzťahy medzi slovami vo vete (napr. N označuje pôvodcu alebo nositeľa deja)

 1. NOMINATÍV – Kto? Čo?
 2. GENITÍV – Koho? Čoho?
 3. DATÍV – Komu? Čomu?
 4. AKUZATÍV – Koho? Čo?
 5. VOKATÍV – (oslovenie, zanikol okrem familiárnych a patetických oslovení typu synku, majstre, pane, Hospodinu ap., jeho funkciu prebral v slovenčine nominatív)
 6. LOKÁL – O kom? Ô čom?
 7. INŠTRUMENTÁL – Kým? Čím?

Pády v slovenčine

Pády sú základnou súčasťou slovenskej gramatiky a predstavujú spôsob, akým meníme tvar slov v závislosti od ich funkcie vo vete. V slovenčine máme sedem pádov – nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, instrumentál a vokatív. Každý pád má svoju špecifickú funkciu a použitie, čo robí slovenčinu jednou z najzložitejších slovanských jazykov. Pri správnom používaní pádov môžeme precízne a jasne vyjadriť význam slov v kontexte vety.

STUPŇOVANIE

 1. Stupeň = Pozitív (napr. dobrý, múdro, zlý)
 2. Stupeň = Komparatív (napr. lepší, múdrejšie, horší)
 3. Stupeň = Superlatív (napr. najlepší, najmúdrejšie, najhorší)

Určovanie vzorov
vzor nie je gramatická kategória

VZOR – podľa neho sa tvoria gramatické tvary slov, ktoré majú spoločné vlastnosti so vzorovým slovom. Napríklad slovo žena je vzor pre skupinu podstatných mien ženského rodu, ktoré sú v nominatíve zakončené na samohlásku -a, pred ktorou stojí tvrdá alebo obojaká spoluhláska ap. Avšak vzor nie je gramatickou kategóriou. Určuje sa ako istá pomocná charakteristika daného plnovýznamového slova.
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*