Jazykové štýly

Funkčné jazykové štýly, čo je štýl, štýlotvorné činitele a klasifikácia štýlov.
Čo je štýl?

Štýl (z gréckeho slova stylos – rydlo, písací kamienok, z latinského stylus) je spôsob vyjadrovania. Výber a usporiadanie jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu. Štýl rozdeľujeme z hľadiska objektivity a subjektivity na štýly verejného a súkromného styku. Jazykový štýl je predmetom skúmania jazykovednej disciplíny štylistika.

Druhy jazykových štýlov

 1. objektívne štýly: náučný (odborný), administratívny

  paria sem jazykové prostriedky, ktoré používajú viacerí autori (má dané pravidlá)

  • téma, teda predmet prejavu
  • prostredie, kde prejav vzniká
  • forma prejavu, ústny alebo písomný
  • adresát
  • miera pripravenosti prejavu, či je téma vopred daná alebo autor improvizuje
 2. subjektívne štýly: hovorový, umelecký

  patria sem jazykové prostriedky, typické pre jedného autora

  • ovplyvňuje ich autor
  • všetko závisí od autora, aké má dosiahnuté vzdelanie, formu komunikácie, aké má autor záľuby
 3. subjektívno – objektívne štýly: publicistický, rečnícky

Funkčné jazykové štýly

 1. hovorový štýl

  rozprávanie, spoločenská komunikácia, dialógy

  využíva spisovné aj nespisovné slová, hovorové a slangové slová, skratky, značky, citovo zafarbené slová, nespisovná výslovnosť, nárečie, krátke a nedokončené vety

 2. administratívny (úradný) štýl

  úradný list, žiadosť, zápisnica, úradné tlačivá, poštovné tlačivá, telegram

  využíva fakty, presne dáta a údaje, knižné a odborné názvy, skratky a značky, trpný rod, jednoduché a krátke vety

 3. náučný (odborný) štýl

  výklad, štúdia, referát, úvaha, eseje

  využíva odborné slová, cudzie slová, odborné názvy a termíny, trpný rod, zložité vetné konštrukcie

 4. publicistický (novinársky) štýl

  správa, reportáž, úvodník, fejtón, komentár, recenzia, interreview

  využíva jazykové prostriedky pre rýchlu a pohotovú informáciu, skratky a značky, jednoduché rozvité vety a súvetia
  grafické členenie textu, stĺpce, titulky

 5. rečnícky štýl

  prednáška, referát, politický prejav, slávnostný prejav, príhovor

  je to verejný prejav jednotlivca ku kolektívu
  využíva zrozumiteľné termíny, obrazné umelecké prostriedky, častice, citoslovcia, otázky, zvolanie

 6. umelecký štýl

  lyrická báseň, epická báseň, poviedka, román, dráma

  využíva jazykové prostriedky, ktoré majú nielen dorozumievaciu funkciu, ale aj estetickú, metafory, metafory, nemusí byť dodržaná spisovná slovenčina, rôznorodé grafické členenie textu

Obsah prejavu a jeho štylizácia závisia od štylizovaných činiteľov

 • autor

  vek autora, jeho povaha, vzdelanie a koľko číta. adresát: deti, dospelý, rôzne skupiny profesií

 • obsah prejavu

  znamená čo chceme povedať napr. informáciu, príbeh, znaky a iné

 • cieľ

  či chceme adresáta pobaviť, informovať, poučiť

 • prostredie

  súkromne, verejne

 • spôsob komunikácie

  písomná, ústna

 • vyjadrovacie prostriedky

  jazykové prostriedky (slová), mimojazykové prostriedky (mimika)
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*