Slovenské názvy chemických prvkov

Slovenské názvy chemických prvkov sa tvoria podľa štyroch pravidiel:
 1. Podľa prvého pravidla sa pri preberaní cudzieho názvu ponecháva prípona -ium,

  cesium – cézium

  anglická -on sa mení na -ón v zhode s ostatnými prvkami skupiny vzácnych plynov.

  argon – argón

  Naopak, anglická prípona -ine sa do slovenčiny nepreberá, keďže v prípade halogénov by nebola systémová.

  bromine – bróm

 2. Druhé pravidlo sa týka grafickej adaptácie v prípade názvov (predovšetkým zemepisných), neodvodených od priezvisk osôb – názvy sa prispôsobujú slovenskej výslovnosti (zdvojené grafémy sa redukujú, c sa mení na k, vypúšťa sa graféma h atď.)

  gallium – Gálium
  thulium – Túlium
  ruthenium – Ruténium
  scandium – Skandium

 3. Tretie pravidlo upravuje dĺžku samohlásky v slabike predchádzajúcej prípone -ium: v prípade, že pred touto príponou je len jedna spoluhláska, predchádzajúca samohláska je dlhá, ak jej predchádza skupina spoluhlások, predchádzajúca samohláska je krátka.

  nihonium – nihónium
  osmium – osmium

  Ide o výraznú tendenciu slovenčiny adaptovať latinizmy, či už ide o bežné slová alebo termíny.

 4. Posledné pravidlo sa zameriava na názvy vytvorené na základe mien osôb. V takomto prípade sa odporúča ponechať pôvodný pravopis a výslovnosť týchto priezvisk, pričom sa pripúšťajú individuálne úpravy, ak napríklad anglický názov nevychádzal z pôvodnej podoby mena.

  oganesson – oganesón (odvodený od anglického prepisu mena ruského fyzika arménskeho pôvodu)

Slovenský názov prvkuAnglickyZnačkaPôvod
AktíniumactiniumAcgr.
AktíniumactiniumAcgr.
AmeríciumamericiumAmzem.
AntimónantimonySbgr.
ArgónargonArgr.
ArzénarsenicAsgr.
AstátastatineAtgr.
BáriumbariumBagr.
BerkéliumberkeliumBkzem.
BerýliumberylliumBegr.
BizmutbismuthBinem.
BohriumbohriumBhm.
BórboronBarab.
BrómbromineBrgr.
CérceriumCeastron.
CéziumcesiumCslat.
CíntinSnnem.
CuriumcuriumCmm.
DarmštátiumdarmstadtiumDszem.
DraslíkpottasiumKslov.
DubniumdubniumDbzem.
DusíknitrogenNslov.
DyspróziumdysprosiumDygr.
EinsteiniumeinsteiniumEsm.
ErbiumerbiumErzem.
EurópiumeuropiumEuzem.
FermiumfermiumFmm.
FleróviumfleroviumFlorg.
FluórfluorineFlat.
FosforphosphorusPgr.
FranciumfranciumFrzem.
GadolíniumgadoliniumGdm.
GáliumgalliumGazem.
GermániumgermaniumGezem.
HafniumhafniumHfzem.
HásiumhassiumHszem.
HéliumheliumHegr.
HliníkaluminumAlslov.
HolmiumholmiumHozem.
HorčíkmagnesiumMgslov.
ChlórchlorineClgr.
ChrómchromiumCrgr.
IndiumindiumInlat.
IrídiumiridiumIrlat.
JódiodineIgr.
KadmiumcadmiumCdlat.
KaliforniumcaliforniumCfzem.
KobaltcobaltConem.
KoperníciumcoperniciumCnm.
KremíksiliconSislov.
KryptónkryptonKrgr.
KyslíkoxygenOslov.
LantánlanthanumLagr.
LawrenciumlawrenciumLrm.
LítiumlithiumLigr.
LivermóriumlivermoriumLvorg.
LutéciumlutetiumLuzem.
MangánmanganeseMngr.
MeďcopperCuslov.
MeitnériummeitneriumMtm.
MendeléviummendeleeviumMdm.
MolybdénmolybdenumMogr.
MoskóviummoscoviumMczem.
NeodýmneodymiumNdgr.
NeónneonNegr.
NeptúniumneptuniumNpastron.
NihóniumnihoniumNhzem.
NikelnickelNinem.
NióbniobiumNbm.
NobéliumnobeliumNom.
OganesónoganessonOgm.
OlovoleadPbslov.
OrtuťmercuryHgslov.
OsmiumosmiumOsgr.
PaládiumpalladiumPdastron.
PlatinaplatinumPtšp.
PlutóniumplutoniumPuastron.
PolóniumpoloniumPozem.
PrazeodýmpraseodymiumPrgr.
PrométiumpromethiumPmgr.
ProtaktíniumprotactiniumPagr.
RádiumradiumRalat.
RadónradonRnlat.
RéniumrheniumRezem.
RódiumrhodiumRhgr.
RöntgéniumroentgeniumRgm.
RubídiumrubidiumRblat.
RuténiumrutheniumRuzem.
RutherfordiumrutherfordiumRfm.
SamáriumsamariumSmminer.
SeaborgiumseaborgiumSgm.
SelénseleniumSeastron.
SírasulfurSlat.
SkandiumscandiumSczem.
SodíksodiumNaslov.
StriebrosilverAgslov.
StronciumstrontiumSrminer.
TáliumthalliumTlgr.
TantaltantalumTam.
TechnéciumtechnetiumTcgr.
TelúrtelluriumTeastron.
TenéstennessineTszem.
TerbiumterbiumTbzem.
TitántitaniumTim.
TóriumthoriumThm.
TúliumthuliumTmzem.
UhlíkcarbonCslov.
UránuraniumUastron.
VanádvanadiumVm.
VápnikcalciumCaslov.
VodíkhydrogenHslov.
VolfrámtungstenWšvéd.
XenónxenonXegr.
YterbiumytterbiumYbzem.
YtriumyttriumYzem.
ZinokzincZnnem.
ZirkóniumzirconiumZrarab.
ZlatogoldAuslov.
ŽelezoironFeslov.

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*