Slová zo slovenského jazyka - chlap

Význam slova pán

pán -a D.Datív, 3. pád (Komu? Čomu?) a L.Lokál, 6. pád (O kom? O čom?) -ovi, pred menom alebo titulom -u/-ovi V pane mn. -i m.mužský rod

1. kto niekomu rozkazuje, vládca, vladár; vo feudalizme príslušník šľachty a privilegovaných vrstiev: feudálny pán, pán Zvolenského zámku; vzbury sedliakov proti pánom2. obyčajne mn. predstaviteľ vrchnosti, vrchnosť: radný pán, mestskí páni3. v minulosti príslušník vyšších spoločenských vrstiev: vyštudovať za pána, hrať sa na pána; žiť si, bývať ako pán dobre4. kto v istom prostredí rozkazuje, má moc: ľud je tu pánom; pán domu5. v minulosti zamestnávateľ, chlebodarca: slúžiť, pracovať u dobrého, zlého pána; fabrickí páni6. vlastník, majiteľ: kto je pánom záhrady? zmeniť pána7. (zdvorilé) označenie dospelej mužskej osoby: prišiel nejaký mladý pán, starší pán, je to slušný pán8. označenie alebo oslovenie mužskej osoby s uvedením mena, titulu a pod.: (Vážený) pán Slovák, pán doktor, pán majster9. súčasť (starších) titulov a oslovení: pán veľkomožný; dôstojný pán kňaz10. náb. Boh, Kristus: Pán Boh, Pán Ježiš; usnúť v Pánu umrieť; tu odpočíva v Pánu ... je pochovaný ...
11. páni moji v plat. citoslovce vyjadruje rozličné citové postoje, napr. prekvapenie, zarazenie: páni, tam bolo ľudí!
• aký pán, taký krám človeka charakterizujú aj jeho veci, práca a pod.; ja pán, ty pán, kto bude kozy, svine pásť? a) treba robiť i podradnú robotu b) obidvaja máme rovnakú hodnotu; dvom pánom (nemožno) slúžiť (nemožno) robiť viac vecí naraz

pánko -a mn. -ovia m.mužský rod
1. často ironický výraz alebo pejor. pán (význ. 7): plešivý, šedivý pánko, ulízaný pánko, mestskí pánkovia2. v minulosti úctivé oslovenie: milostivý pánko; ako sa majú, mladý pánko?

Viac informácií…