Význam slova čas

čas význam, synonymá a skloňovanie

čas -u čias/časov m.

1. trvanie všetkého bytia (merané dňami, rokmi a pod.): čas beží, letí, plynie; filozofický výraz dimenzia vystihujúca trvanie, plynutie bytia2. istý vymedzený alebo bližšie nevymedzený časový úsek, obdobie: v poslednom čase, toho času v súčasnosti; v čase žatvy cez žatvu; v tých časoch, v tom čase vtedy; od tých čias3. doba určená, vhodná na niečo: pracovný čas, čas predaja, oddychu, obeda; už je čas vstávať; pracovať nad čas mimo pracovného času, nadčas; voľný čas, všetko má svoj čas4. voľná chvíľa: mať, nemať čas pre niekoho, na niečo, mať dosť času, nájsť si čas5. obyčajne pomn. časy - spôsob života príznačný pre istú dobu, pomery, okolnosti: za dávnych čias, časov; pominuli ťažké, zlé časy; v čase pokoja, mieru, vojny6. počasie: pekný, zlý čas; expresívny výraz psí čas veľmi zlé počasie; v čase i nečase za každého počasia7. určenie jednotky plynutia, postupnosti: presný, stredoeurópsky, letný čas8. počet časových jednotiek potrebných na istý výkon: pretekár mal výborný čas9. lingvistický výraz gramatická kategória slovesa vyjadrujúca vzťah deja k okamihu prehovoru: prítomný, minulý, budúci čas• strácať, mrhať, márniť, expresívny výraz zabíjať čas robiť niečo zbytočné; svojho času kedysi; z času na čas občas; ťahať, naťahovať čas úmyselne predlžovať termín, lehotu; raz za čas zriedkakedy; v pravý čas vo vhodnej chvíli; je najvyšší čas treba konať; prišiel, nadišiel, knižný výraz naplnil sa čas nastala vhodná chvíľa; čas sú peniaze; dočkaj času ako hus klasu

časový príd.: časový odstup, predstih, interval, časová súvislosť; časový signál, časové znamenie; časové otázky, témy; lingvistický výraz časová veta; publ. časový horizont termín, lehota: časový horizont dokončenia diela

časovo, časove prísl.: časovo blízky

časovosť -i ž. aktuálnosť

čas synonymá

Synonymá slova čas v synonymickom slovníku:

čas
dni
doba
obdobie
vek
úsek
časy


čas skloňovanie

Skloňovanie slova čas:

 
podstatné meno, mužský rod, neživotné
jednotné číslo
množné číslo
(jeden) čas
(štyri) časy
(bez) času
(bez) čias, časov
(k) času
(k) časom
(vidím) čas
(vidím) časy
(o) čase
(o) časoch
(s) časom
(s) časmi
Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*