Význam slova aj

aj význam, synonymá

aj

I. spoj.A. priraď. vyjadruje1. stupňovací vzťah, najmä v spojení ba aj a v dvojčlennej spojke nielen - ale aj: pohádali sa, (ba) aj zaucho padlo; má to nielen kultúrny, ale aj politický význam2. zlučovací vzťah (spája členy viacnásobných výrazov alebo pripája kladnú vetu): otec aj syn; aj zhora, aj zdola; stromy dávajú málo tône, aj zem je horúcaB. podraď. v spájacích výrazoch čo aj, hoci aj, keď aj, aj keď, keby aj, aj keby vyjadruje prípustku alebo krajnú podmienku: budem čakať hoci aj päť rokov; aj keď prišiel, nikdy sa dlhšie nezdržal; aj keby na kolenách prosil, ...II. čast.1. zdôrazňuje pripojený výraz: aj otec sa hneval; roboty aj na tri dni; kde by aj vzal toľko peňazí2. aj tak potvrdzuje platnosť výpovede; beztak, veď: aj tak už nevidím; akoby aj (nie); už aj! vyjadruje naliehavý rozkaz; ihneď, okamžite: practe sa! už aj!III. citoslovce vyjadruje rozhorčenie, počudovanie: aj, to som ešte nevidel


aj synonymá:

aj
🔄
a ešte
🔄
a ešte aj
🔄
ale aj
🔄
ale i
🔄
ba
🔄
ba aj
🔄
ba až
🔄
ba dokonca
🔄
ba dokonca aj
🔄
ba ešte
🔄
ba ešte aj
🔄
ba ešte i
🔄
ba i
🔄
ba priam
🔄
i
🔄
i ešte
🔄
rovnako
🔄
takisto
🔄
taktiež
🔄
tiež